(Allmän dataskyddsförordning 2016/679, nationella dataskyddslagen) 

 1. FO-nummer 2994719-3
  Jakobsgatan 13, 68600 JAKOBSTAD Tel. +358 44 493 4313
 2.  
 3. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
  Johan Fredlund 
  68600 JAKOBSTAD
  Tel. +358 44 493 4313
  johan.fredlund@dobrafinland.fi
 1. Registrets namn
  Personregister / Personaluthyrning
 1. Syftet med behandling av personuppgifter
  Registret innehåller sådan information om arbetssökanden som Dobra Finland Oy Ab behöver för att upprätthålla och skapa nya arbets- och/eller kundkontakter. Till personuppgiftsregistret samlas bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att ta reda på hur väl arbetssökanden är lämpad till de arbetsuppgifterna som Dobra Finland eller dess kunder har att erbjuda. Insamlingen av personuppgifter grundar sig på en registrerades medgivande, företagets berättigade intresse eller rättslig grund.
 1. Registrets innehåll
  Registret innehåller arbetssökandens personuppgifter samt uppgifter angivna i bilagor. I bilagorna finns arbetssökandens grunduppgifter (namn, födseltid och kontaktuppgifter), utbildning, arbetserfarenhet, färdigheter, språkfärdigheter samt yrkeskort, yrkeskompetenser och tillstånd.
 1. Registrets regelrätta datakällor
  Uppgifterna samlas in i registret med de registrerades samtycke, baserat på företagets berättigade intresse eller på laglig grund. Arbetssökandens registerinformation samlas in med hjälp av Dobra Finlands ansökningsblankett, utbildnings- arbets- och/eller andra betyg samt arbetssökandens möjliga arbetsintervjuer och/eller den information som man angivit som kund- eller arbetsställning. Till registret sparas också Dobra Finlands möjliga kundrespons. Företagskunders respons gentemot specifika anställda sparas tillsammans med arbetstagarens personuppgifter. Dobra Finland sparar information om den egna verksamheten som påverkar arbetstagarens arbetsmöjligheter inom företaget.
 1. Regelrätt överlämning av information
  Registrets personuppgifter överlämnas bara med den registrerades lov till Dobra Finlands potentiella kunder. Med den registrerade menas arbetssökarens eller arbetstagaren. Dobra Finlands personal som har i uppgift att upprätthålla och sköta om registret eller av Dobra Finland befogad personal har tillgång till registret i den mån som krävs för att uppgifterna ska kunna skötas. De personuppgifter som har lagrats i registret kan också enligt nuvarande lagstiftning överlämnas till myndigheter som enligt lagen har rätt att få ta del av registrerad information. Överlämning av information kan göras med den registrerades lov.
 1. Utlämning av information utanför EU och EES
  Personuppgifter som finns i registret varken förflyttas eller överlåts till områden utanför EU eller ETA.

Principer för att skydda registret 

 1. Manuellt material
  Manuellt material lagras i låsta utrymmen. Till utrymmena har endast Dobra Finlands personal som via sina arbetsuppgifter behöver behandla personuppgifter tillgång.
 1. Material som behandlas elektroniskt
  Elektroniskt material lagras på en molntjänst som endast Dobra Finlands personal har tillgång till. Materialet ligger bakom brandvägg och är skyddade med för syftet lämpliga tekniska lösningar. Personuppgifterna samlas till en gemensam databas som är skyddad av brandvägg och SSL-anslutning. Den server där uppgifterna sparas finns i låsta lokaler och endast tidigare nämnda personer har tillgång till dessa. Dobra Finlands personals datorer är skyddade med lösenord och är i låsta utrymmen. Dobra Finland ansvarar för att obehöriga personer inte ska ha tillgång till personuppgifterna. Av tredje parter som upprätthåller utrustning kräver Dobra Finland tillräckligt dataskydd och att de inte ska använda personuppgifter.

 1. Rätt till granskning
  Informationen raderas från personregistret 12 månader efter senaste redigering, ifall det inte finns annan laglig skyldighet att förvara informationen. Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen och nationella dataskyddslagen rätt till att veta vilken slags information finns lagrat. Dobra Finland ger informationen till den registrerade i ett begripligt format endera skriftligt eller muntligt. Begäran ska skickas skriftligt med underskrift direkt till registerinnehavaren eller muntligt hos registerinnehavaren. Granskandet av uppgifter är gratis ifall det har löpt över ett (1) år sedan senaste granskningsbegäran. Registerinnehavaren levererar eller ger möjligheten att bekanta sig med de begärda uppgifterna till den registrerade utan oskäligt dröjsmål.
 1. Rätt till begäran om redigering av felaktiga uppgifter
  Om det finns felaktiga, inexakta eller föråldrade uppgifter har registrerade rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. En begäran om rättelse ska göras skriftligt direkt till Dobra Finlands personal på info@dobrafinland.fi
 1. Andra rättigheter gällande behandling av personuppgifter
  Vi sparar vissa data i form av cookies i din webbläsare. Cookies är ett textdokument som sparas på användarens dator och möjliggör administratören att känna igen användare som ofta besöker webbsidan. Cookies hjälper användaren att registrera sig till webbsidan. Med hjälp av cookies kan vi skapa ett sammandrag om sidans med information om sidans besökare. Med sammandraget försöker vi förbättra vår service. Våra cookies skadar inte användarnas datorer, filer eller personuppgifter.

  Vi använder oss också av andra tekniker, till exempel analysverktyget Google Analytics. Genom verktyget kan vi bättre förstå våra kunders beteende och berättar vilka tjänster som intresserar våra kunder.