fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste (Tietosuoja-asetus 2016/679, kansallinen tietosuojalaki)

 1. Rekisterinpitäjä
  Dobra Finland Oy Ab – Osakeyhtiö
  Y-tunnus: 2994719-3
  Laiduntie 2
  68580 LARSMO
  puh. +358 44 784 7244

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Timo Prittinen
  Laiduntie 2
  68580 LARSMO
  puh. +358 44 784 7244
  timo.prittinen@dobrafinland.fi

 3. Rekisterinnimi
  Henkilötietorekisteri /Työvoiman vuokraus

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietorekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen Dobra Finland Oy Ab ja työnhakijan välisen työ ja/tai asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Henkilötietorekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa Dobra Finlandin tai Dobra Finlandin asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, yrityksen oikeutettuun etuun tai lainsäädännölliseen perusteeseen.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää työnhakijoiden henkilötietoja sekä liitteissä annettuja tietoja, kuten työnhakijan perustiedot (mm. nimi, syntymäaika, yhteystiedot), koulutustiedot, työkokemus, osaaminen, kielitaito sekä ammattikortit, pätevyydet ja luvat. Rekisteri sisältää myös muita henkilön itsensä hakemuksessa tai sen liitteissä antamia henkilötietoja sekä työnhakijan haastattelussa antamia tietoja.

  Työntekijästä tallennetaan edellä mainittujen tietojen lisäksi palkanmaksuun liittyvät tiedot (mm. henkilötunnus, verokortti, tilinumero, työajat). Dobra Finalndin kautta muodostuneet työsuhteet, toimeksiannot ja palkkatiedot sekä asiakasyrityksen ja työntekijän itsensä antamia palautteita tai arvioita. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat ja muut arkaluontoiset tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista.

  Mikäli rekisteröity ei toimita työsuhteen kannalta välttämättömiä tietoja, ei rekisterinpitäjä pysty huolehtimaan työnantajavelvoitteistaan eikä esimerkiksi tarjoamaan rekisteröidylle hänelle muuten kuuluvia työsuhde-etuja, kuten työterveyshuoltoa. Myöskään palkanmaksu ei ole mahdollista ilman rekisteriin kerättäviä henkilötietoja.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tiedot rekisteröityjen suostumuksella, yrityksen oikeutettuun etuun tai lainsäädännölliseen perusteeseen vedoten. Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työpaikkahakemuksesta), koulu-, työ- ja/ tai muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja/ tai työ- tai asiakassuhteen aikana antamista tiedoista. Rekisteriin tallentuu myös Dobra Finlandin asiakkailta mahdollisesti saama palaute.

  Asiakasyritykseltä saatu palaute kirjataan työntekijän tietoihin. Dobra Finlandin omasta toiminnasta kertyvästä tiedosta talletetaan tiedot, joilla on vaikutusta rekisteröidyn työskentelyyn Dobra Finalndissa.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterissä olevia henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn, eli työnhakijan/ työntekijän kannalta potentiaalisille Dobra Finlandin asiakkaille työnhakijan/ työntekijän myöntämällä luvalla. Rekisterin ylläpito- ja huoltotehtävissä toimivalla Dobra Finlandin toimihenkilöllä tai Dobra Finlandin valtuuttamalla henkilöllä on pääsy henkilötietorekisterin henkilötietoihin siinä määrin kuin se ylläpito- ja huoltotehtävien kannalta on tarpeellista. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla ja myös viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.

  Henkilötietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 8. Tietojen luovutus EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Dobra Finlandin toimihenkilöillä, joiden on työtehtäviensä puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

  B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
  ATK-pohjainen rekisteri toimii verkkoympäristössä, joka on ainoastaan Dobra Finlandin toimihenkilöiden käytettävissä. ATK:lle tallennetut henkilötiedot ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisin teknisin keinoin suojattu. ATK-rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja SSL- yhteydellä suojattu. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain ennalta määritetyillä henkilöillä. Dobra Finlandin toimihenkilöiden käyttämät ja salasanoin suojatut tietokoneet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Dobra Finland vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.

  Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta osapuolilta Dobra Finalnd vaatii riittävää tietosuojausta ja sitoumusta olla käyttämättä henkilötietoja.

 10. Tarkastusoikeus
  Tiedot poistuvat henkilötietorekisteristä 12 kuukauden kuluttua viimeisimmästä muokkauspäivästä lukien, mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole lakisääteistä perustetta. Rekisteröidyllä tietosuoja-asetuksen ja kansallinen tietosuojalain mukaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Dobra Finland antaa tiedot rekisteröidylle ymmärrettävässä muodossa joko kirjallisesti tai suullisesti.

  Pyyntö tulee esittää suoraan rekisterinpitäjään kirjallisesti allekirjoitettuna tai esitettävä pyyntö suullisesti rekisterinpitäjän luona.

  Tietojen tarkastaminen on maksutonta, mikäli asianomaisen edellisestä tarkastuskerrasta on kulunut aikaa enemmän kuin yksi (1) vuosi.

  Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle tai antaa tilaisuuden tutustua hänen tietoihinsa ilman aiheetonta viivytystä.

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jos rekisterissä oleva tieto on virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä oikeus pyytää häntä koskevan tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee tehdä suoraan Dobra Finlandin toimihenkilölle info@dobrafinalnd.fi

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan siellä usein vierailevat kävijät.

  Eväste helpottaa kävijöiden rekisteröitymistä sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen sivuilla kävijöistä. Evästeistä laaditun yhdistelmätiedon perusteella pyrimme parantamaan palveluamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita, tiedostoja tai henkilötietoja.

  Käytämme myös muita tekniikoita, kuten analyysityökalua Google Analytics. Työkalun avulla voimme ymmärtää paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertoa, mitkä palvelut kiinnostavat asiakkaitamme.